Ookbee - Digital Publication Platform for iPad/iPhone, Android, Blackberry

เงื่อนไขการใช้บริการการใช้เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") และบริการ (ร่วมกับเว็บไซต์เรียกว่า "บริการ") อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท อุ๊คบี จำกัด ("บริษัทฯ") (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า "บริษัทฯ" "อุ๊คบี" หรือ "เรา") หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย ("เงื่อนไข") และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ

บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ, ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย, การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ และเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและให้สอดคล้องกัน ขอให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการ


1. คำนิยาม

A la Carte หมายถึง การสมัครสมาชิกหรือบริการ ซื้อ และชำระเงินสำหรับอ่านหรือฟังสิ่งตีพิมพ์เป็นรายเล่มหรือเรื่อง รวมถึงสามารถดาวน์โหลดหรือบันทึกสำหรับการใช้แบบออฟไลน์ (Offline)

Buffet หมายถึง การสมัครสมาชิกหรือบริการรูปแบบเหมาจ่าย ซื้อ และชำระเงินสำหรับอ่านหรือฟังสิ่งตีพิมพ์ในลักษณะเช่าอ่านหรือฟังเป็นรายเดือน หรือรายปี รวมถึงสามารถดาวน์โหลดหรือบันทึกสำหรับการใช้แบบออฟไลน์ (Offline) ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือตราบเท่าอายุสมาชิกภาพ

ช่องทางของอุ๊คบี หมายถึง การจัดจำหน่ายหรือให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางต่างๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลของอุ๊คบี

บริษัทผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดูแลระบบปฏิบัติการ อาทิ Apple, Google, Microsoft ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของบริษัทรายนั้นๆ อาทิ Apple App Store, Google Android Market , Windows Store

ระบบปฏิบัติการ หมายถึง ระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่ อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต อาทิ iOS, Android, Windows

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือ เอกสาร ผลงาน ข้อมูล หรือสิ่งตีพิมพ์ประเภทใดๆที่จัดทำ จัดพิมพ์ หรือ ดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลออกมาได้ ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตหรือช่องทางการเผยแพร่สื่อสารอื่นๆ

สิ่งตีพิมพ์ หมายถึง หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทฯ

แอปพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้โปรแกรมดังกล่าว ได้


2. เงื่อนไขโดยทั่วไป

เมื่อท่านใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการของบริษัทฯ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการของบริษัทฯ ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "ข้อตกลง" หรือ "เงื่อนไข") หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้

นอกจากนี้การใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตและควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า "ช่องทางของอุ๊คบี" "บริการ" "แอปพลิเคชัน" หรือ "เว็บไซต์") หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่ อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ


3. คำจำกัดความของบริการและแอปพลิเคชัน

บริษัทฯ ให้บริการสำหรับซื้อหรือสมัครสมาชิกหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์ดิจิตอล สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งตีพิมพ์ประเภทอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ (เรียกโดยรวมว่า"สิ่งตีพิมพ์" "สื่ออิเล็กทรอนิกส์") โดยท่านสามารถรับ อ่าน หรือฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะทางแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของบริษัทฯ จากบริษัทผู้ให้บริการรายอื่น อาทิ Apple, Google, Microsoft ("บริษัทผู้ให้บริการ") ภายใต้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขสัญญานี้ ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของท่าน อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) หรืออุปกรณ์เครื่องมือ (Device) อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันได้ (เรียกโดยรวมว่า "อุปกรณ์")


4. การสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ

การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ("ข้อมูลบัญชี") และแก้ไขข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกกิจกรรมในบัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านควรรายงานให้บริษัทฯทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากการบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิกระทำการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เว้นแต่ ท่านซื้อ สมัครสมาชิก หรือดาวน์โหลดสิ่งตีพิมพ์จากบริษัทอื่นท่านต้องลงทะเบียนเพื่อรองรับบัญชีสำหรับธุรกรรมต่างๆ ตามเงื่อนไขการสมัครของผู้ให้บริการรายนั้นๆ

การลงทะเบียนสำหรับบัญชีท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือมีอายุตามที่กฎหมายกำหนดอันจะก่อให้เกิดนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันท่านได้ ในกรณีที่จำเป็นบริษัทฯอาจขอหลักฐานเพื่อยืนยันอายุของท่าน


5. ข้อจำกัดการดาวน์โหลด

เมื่อท่านซื้อสิ่งตีพิมพ์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ( "สิ่งตีพิมพ์" "เนื้อหาสิ่งตีพิมพ์" "เนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์") ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ผ่านรวมแอปพลิเคชัน อาทิ Apple App Store, Google Android Market, Windows Store ("แหล่งรวมแอปพลิเคชัน") ซึ่งอุปกรณ์สื่อสารของท่านจะต้องรองรับระบบปฏิบัติการ เช่น iOS Android Windows และมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่าสิ่งตีพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางเรื่องหรือบางประเภทถูกจำกัดสำหรับการดาวน์โหลด อ่าน ฟัง หรือบันทึก ซึ่งอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของการให้บริการตามนโบบายหรือข้อตกลงของบริษัทฯ

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะรับผิดชอบเนื้อหาที่อัพโหลด การเข้าถึงเนื้อหาหรือดาวน์โหลดและคำอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากอุปกรณ์ที่เชื่อมโยง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแม่ข่ายหรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ) ซึ่งท่านได้ใช้งานว่าเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ดังกล่าวจะครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์บางรายการที่ท่านได้ดาวน์โหลดไว้อาจไม่มีให้ท่านดาวน์โหลดในภายหลัง ณ ขณะหนึ่งขณะใด โดยบริษัทฯ ขอปฏิเสธที่จะรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากเนื้อหาดังกล่าวสูญหาย ถูกทำลาย เสียหายหรือยกเลิก ซึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบจากการที่ไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ที่ได้รับมาก่อนหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์หรือรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสิทธิสำหรับคุณสมบัติเฉพาะอย่าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


6. การใช้เนื้อหาสิ่งตีพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ท่านยอมรับว่าบริการและเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ภายใต้การควบคุมและดูแลของบริษัทฯ ประกอบด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยซึ่งท่านจะไม่สามรถซื้อ ใช้ ดาวน์โหลดหรือในลักษณะอื่นใดสำหรับบริการและเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ที่อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบริษัทฯหรือบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นได้ รวมถึงไม่ทำการละเมิด การกระทำการวิศวกรรมย้อนกลับ แก้รหัส ดัดแปลง แก้ไข หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบ บริการหรือเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ของบริษัทฯไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม พยายามกระทำการหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการกระทำการอันเป็นการละเมิดภายใต้เงื่อนไขสัญญานี้ ท่านตกลงที่จะไม่เข้าถึงบริการของบริษัทฯหรือบริษัทอื่นโดยวิธีการอื่นใดนอกจากการใช้ผ่านทางซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้เพื่อการเข้าถึงบริการ ท่านจะต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามที่จะเข้าถึงบัญชีที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ในลักษณะหรือรูปแบบใดๆ หรือใช้ซอฟต์แวร์รุ่นที่มีการดัดแปลงแก้ไขไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด รวมถึงเพื่อการเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดการรักษาความปลอดภัยของระบบหรือบริการที่เป็นการละเมิดข้อบังคับหรือกฎหมาย

ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการและได้รับสิทธิในการจัดจำหน่ายสิ่งตีพิมพ์ ซึ่งบริษัทฯไม่สามารถ หรือดำเนินการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของสิ่งตีพิมพ์ได้ ความเห็น คำแนะนำ คำกล่าว บริการ การเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่นๆ อีกทั้งเนื้อหาใดๆที่ได้นำเสนอโดยบุคคลอื่นหรือสำนักพิมพ์ รวมถึงที่อยู่ในสิ่งตีพิมพ์ที่ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันความถูกต้องและสมบูรณ์ของสิ่งตีพิมพ์ที่นำมาให้บริการ รวมถึงไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านรับข้อมูลที่ได้จากบริการหรือจากสิ่งตีพิมพ์นั้นๆ


7. ข้อกำหนดการใช้บริการและการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์

(1) ท่านมีวัตถุประสงค์ในการซื้อ เช่า หรือใช้เนื้อหาสิ่งพิมพ์เพื่อส่วนตัวเท่านั้นและมิใช่เพื่อการค้า

(2) ท่านสามารถดาวน์โหลดและบันทึกสิ่งตีพิมพ์จากบัญชีของท่านผ่านอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) ยกเว้นการเช่าเนื้อหา (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

(3) ท่านไม่สามารถทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแจกจ่ายสิ่งตีพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ได้ เว้นแต่เป็นการทำสำเนาจัดเก็บหรือบันทึกเพื่อการใช้ส่วนตัวและมิใช่เพื่อการค้าตามสิทธิที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ

(4) จำนวนหรือประเภทของสิ่งตีพิมพ์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงการเข้าถึงการใช้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงของรูปแบบการให้บริการของบริษัทฯ

(5) การเช่าเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ (สำหรับบริการ Buffet) (ก) ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ที่เช่าจากอุปกรณ์ของท่านได้ ซึ่งท่านจะต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ทกับอุปกรณ์ขณะที่ทำการดาวน์โหลดเนื้อหาที่เช่า โดยท่านไม่สามารถทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแจกจ่ายเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ได้ (ข) สิทธิสำหรับการเช่าเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ของท่านขึ้นอยู่ตามการสมัครสมาชิกหรือบริการของบริษัทฯ ท่านสามารถดาวน์โหลด บันทึก และอ่านเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ที่เช่าได้ตามจำนวนหรือระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหรือนโยบายของการสมัครสมาชิกหรือการใช้บริการของบริษัทฯ ตามที่กำหนด การหยุด ระงับ พักหรือเริ่มต้นอ่านหรือฟังเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ที่เช่าใหม่อีกครั้งไม่สามารถขยายระยะเวลาการใช้บริการได้ (ค) เมื่อท่านใช้ อ่าน หรือฟังสิ่งตีพิมพ์ผ่านแอปพลิเคชัน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล อาทิ ชื่อสิ่งตีพิมพ์ที่ท่านอ่านหรือฟัง การหยุด อุปกรณ์ที่ใช้ และระยะเวลาในการใช้ โดยท่านยินยอมให้บริษัทฯ รวมถึงตัวแทนบริษัทฯรวบรวมข้อมูล ดำเนินการ และส่งข้อมูลการใช้ของท่าน เพื่อรายงานและจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไปยังเจ้าของสิ่งตีพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดเตรียมและปรับปรุงเนื้อหาและบริการของบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มจำนวนและประเภทของสิ่งตีพิมพ์เพื่อประโยชน์ของท่าน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ


8. ข้อจำกัดในการใช้งาน

ท่านรับรองว่าจะไม่ดำเนินการตามเนื้อหาด้านล่างดังต่อไปนี้ผ่านเว็บไซต์

(1) ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ตาม กฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใดๆ

(2) ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย ตัวเทนบริษัทฯ เจ้าของสิ่งตีพิมพ์ หรือบริษัทอื่น

(3) กระทำการใดๆเพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

(4) ดำเนินการใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(5) ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของความคิด พื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

(6) ใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นกระทำการเองหรือโดยอัตโนมัติ) เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์


9. วิธีการชำระเงิน

9.1 ท่านสามารถชำระเงินตามวิธีการที่กำหนดโดยบริษัทฯหรือบริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) ณ ช่วงเวลาที่ท่านดำเนินการ รวมถึงท่านตกลงและยอมรับว่าท่านจะไม่ดำเนินการเรียกร้องสิทธิใดๆกับบริษัทฯหรือตัวแทนคนใดของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือแก้ไขวิธีการชำระเงินเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางในการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

9.2 กรณีท่านมีคำสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินของบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันรายนั้นๆ

9.3 ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือบริการดังกล่าว

9.4 ท่านตกลงและยอมรับว่ากรณีที่สกุลเงินต่างกัน (เช่น ท่านซื้อสิ่งตีพิมพ์ในประเทศไทย แต่ราคาสิ่งตีพิมพ์แสดงสกุลเงินเป็น US Dollar เป็นต้น) จำนวนเงินที่ท่านต้องชำระตามคำสั่งซื้อเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละธนาคาร ณ ขณะที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงิน

9.5 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของสิ่งตีพิมพ์ที่ปรากฏทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ท่านยอมรับว่าบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในการคืนเงินแก่ท่าน ในกรณีที่ราคา ณ ขณะที่ท่านทำธุรกรรมหรือซื้อขายแตกต่างกับราคาในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการลดราคา การส่งเสริมการขาย หรือการเปลี่ยนมูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคาร10. การขอคืนเงิน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบหรือคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถให้บริการท่านตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทอื่น เจ้าของสิ่งตีพิมพ์ สำนักพิมพ์ ผู้เป็นเจ้าของสิ่งตีพิมพ์หยุดดำเนินการ ระงับ ยกเลิก หรือไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายสำหรับการผลิตหรือจำหน่ายสิ่งตีพิมพ์เรื่องหรือประเภทนั้นๆในขณะที่ท่านเป็นสมาชิกภาพและบริการหรือเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่ระบุ ณ วันที่ท่านซื้อสิ่งตีพิมพ์ผ่านช่องทางของ บริษัทฯ โดยท่านสามารถติดต่อกับทางบริษัทฯในกรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น หรือ บริษัทฯจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้น


11. การเป็นสมาชิก

ท่านสามารถขอรับ ใช้ ซื้อ หรืออ่านเนื้อหาของสิ่งตีพิมพ์ โดยการเป็นสมาชิก ("สมาชิกระหว่างการใช้บริการ") สมาชิกในระหว่างการใช้บริการ อาจต้องมีการชำระค่าสมาชิกซึ่งไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ การเป็นสมาชิกของท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ท่านได้เลือกสมัครไว้ โดยการเป็นสมาชิกระหว่างการใช้บริการสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ท่านเลือก ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินก่อนหน้าที่สมาชิกภาพในระหว่างการใช้บริการ ณ ปัจจุบันจะครบกำหนด (วิธีการเก็บขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการ) ท่านสมารถยกเลิกการเป็นสมาชิกระหว่างการใช้บริการได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา หรือ ยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติได้ โดยท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้ให้บริการรายนั้นๆ


12. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ

12.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันว่า บริการจะตรงตามความต้องการของท่าน จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซต์จะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือ คุณภาพของสิ่งตีพิมพ์หรือบริการทางเว็บไซต์จะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการหรือเข้าร่วมบริการผ่านเว็บไซต์ การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและเป็นความเสี่ยงของท่าน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใดๆจากบริษัทฯ เกิดขึ้น

12.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสิ่งตีพิมพ์ ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหานั้นๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ

12.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิสำหรับความเสียหาย ชำรุด บกพร่อง หรือสูญเสียใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่ท่านต้องชำระเงินผ่านผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่นอันเกี่ยวกับการซื้อขาย รวมถึงสงวนสิทธิในความรับผิดชอบสำหรับชดใช้ค่าเสียหาย ค่าชดเชย เปลี่ยนแปลง รับคืนเงินในทุกกรณี

12.4 ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการและสิ่งตีพิมพ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ บริษัทฯมีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันการเสียหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

12.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายตามบทบัญญัติของกฎหมาย อันเนื่องมาจากการที่ท่านใช้สิ่งตีพิมพ์และบริการ ซึ่งบริษัทฯ จะจำกัดความรับผิดชอบตามอัตราค่าบริการที่ท่านได้ชำระให้แก่บริษัทฯ ตามสัดส่วนมูลค่าการให้บริการหรือสิ่งตีพิมพ์จนถึงขณะที่เกิดข้อเรียกร้องดังกล่าว

12.6 ท่านตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯ ปราศจากภาระผูกพันใดๆ หากมีการระงับหรือยกเลิกกิจการ ระบบ การให้บริการของเจ้าของสิ่งตีพิมพ์หรือบุคคลอื่น รวมถึงบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลอันเนื่องมาจากสืบเนื่องจากความเสียหายรวมถึงแต่ไม่จำกัดความเสียหายที่เกิดจากการเข้าถึงของท่านเพื่อการใช้หรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการ การสูญหายของข้อมูลหรือค่าใช้จ่ายของการซื้อหรือสำหรับการดำเนินการใดๆ ของเนื้อหาของบุคคลที่สามในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

12.7 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคืนเงินโดยปราศจากการคิดดอกเบี้ยในการคืนเงินทุกกรณี13. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือ การที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือ การกระทำใดๆของบัญชีท่าน (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน


14. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์

การบริการภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆทางอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลนั้นๆ ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของบริษัทฯอาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลของบุคคลอื่น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันกับข้อมูลและการสื่อสารกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งการมีลิงค์ดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเท่านั้น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะทำความเข้าใจเงื่อนไขและกฎระเบียบของเว็บไซต์บุคคลอื่นที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้า


15. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

เนื้อหาทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่นๆโดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ รวมถึงข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ ในเว็บไซต์ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมาย

ท่านตกลงที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาและจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆที่บุคคลอื่นที่จัดเตรียมเนื้อหาไว้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในเนื้อหานั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของตามกฎหมายของเนื้อหา ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการดาวน์โหลดเนื้อหานั้นๆผ่านบริการทางเว็บไซต์ หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์ รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลอื่นจากเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯและเจ้าของเนื้อหานั้นๆ บริษัทฯไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯหรือของเจ้าของลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือเป็นนัย


16. สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิก ระงับ หรือลบบัญชีของท่าน ("ยกเลิกบริการ") โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิดหรือการกระทำใดๆที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯอาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ บริษัทฯสงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้


17. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมของบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างใกล้ชิด ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของสิ่งพิมพ์ใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือท่านให้แก่บริษัทฯที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใดๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ท่านอาจจะใช้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการควบคุมและรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน


18. เงื่อนไขอื่นๆ

เงื่อนไขแห่งสัญญานี้และกฎระเบียบอื่นๆ แนวทางปฏิบัติและการปฏิเสธความรับผิดชอบที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ประกอบกันขึ้นมาเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทฯกับท่านเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านและจะยึดถือตามนี้โดยเพิกเฉยต่อข้อตกลงโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่เคยมีต่อกันก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่กล่าวถึงในที่นี้ โดยเงื่อนไขแห่งสัญญานี้จะถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติและกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่เงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับในเงื่อนไขนี้ และเงื่อนไขดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของเงื่อนไขในส่วนอื่นๆนโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายของบริษัทฯ


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดนโยบายของบริษัทฯที่เกี่ยวกับข้อมูลรวมถึงข้อ มูลส่วนตัว ("ข้อมูลส่วนตัว") ที่รวบรวมจากผู้ใช้บริการและ/หรือผู้เข้าชม (รวมทั้งผ่านตัวแทนผู้ใช้บริการและผู้เข้าชม)


การให้ความยินยอม


การใช้บริการต่างๆของบริษัทฯ หรือ การอนุญาตให้บุคคลอื่นๆเป็นผู้ใช้บริการแทน ท่านยินยอมให้บริษัทฯรวบรวมข้อมูล รวมถึงใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดๆที่บริษัทฯได้รับเนื่องมาจากการใช้งานของ ท่านโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้

1. ข้อมูลที่รวบรวม

เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯอาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆจากท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านสมัครใจให้ข้อมูล เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบในฐานะ สมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจะเก็บไว้ประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆที่ระบุถึงตัวบุคคล
หากท่านลงทะเบียนโดยเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ของท่าน บริษัทฯจะเก็บข้อมูลสาธารณะจากบัญชี Facebook ของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนตัวผ่านการเชื่อมต่อที่ปรากฏในการให้บริการของบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลโดยสมัครใจเพื่อลงทะเบียนสำหรับบริการของบริษัทฯ บริษัทฯจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้น และสามารถเก็บข้อมูลนั้นไว้ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อมูลดังกล่าว อาจถูกส่งไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯโดยเป็นไปตามข้อ กำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มา

1.2 ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัว

ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน : เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน ซึ่งข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัวดังกล่าวที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมประกอบไปด้วย IP address ชนิดของอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ คุณสมบัติอื่นๆของอุปกรณ์และซอฟแวร์ของท่าน ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ที่อยู่โดยคร่าวๆของท่าน บันทึกการใช้บริการของท่านระยะเวลาที่ใช้บริการ และข้อมูลส่วนตัวโดยรวมๆ ซึ่งไม่อาจระบุตัวตนของท่านได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ได้มาในลักษณะจากการใช้เทคโนโลยี และเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯอาจมีการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลอื่นด้วย (โดยประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว) และข้อมูลที่บริษัทฯได้รับจากบุคคลอื่นอาจถูกนำมารวบรวมไว้ด้วยกันกับข้อมูลที่บ ริษัทฯเก็บเอง
ข้อมูลส่วนตัวโดยรวม : เนื่องจากการที่บริษัทฯพยายามทำความเข้าใจเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริ การ บริษัทฯทำการสำรวจอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับตัวผู้ใช้ในด้านของลักษณะความสนใ จ และพฤติกรรมการใช้บริการโดยอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่บริษัทฯไ ด้รับมา การสำรวจนี้จะถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยรวมและข้อมูลโดยรวมนี้จะมิได้ระบุตัว ตนของท่านและถือเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


2. การนำข้อมูลที่บริษัทฯได้มาไปใช้

2.1 ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมได้ โดยเป็นไปตามแนวทางนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (i) เหตุผลเฉพาะเจาะจง: เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเหตุผลบางประการ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลนั้นไปตามเหตุผลที่ระบุไว้ เช่น หากท่านติดต่อบริษัทฯทางอีเมล์ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้มาในการตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาให้ท่ าน และจะตอบอีเมล์โดยส่งกลับมายังอีเมล์ที่ท่านใช้ส่งหาบริษัทฯ (ii) การเข้าถึงและใช้งาน: หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบหรือใช้งานบริการต่า งๆ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบและใช้บริ การต่างๆ รวมถึงดูแลการใช้งานและการให้บริการแก่ท่าน (iii) เหตุผลทางธุรกิจ: บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจโดยไม่จำกัดเพื่อให้บ ริษัทฯสามารถปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดการให้บริการเพื่อให้เข้าใจผู้ใช้มาก ขึ้น ปรับปรุงการให้บริการ ระงับ ระบุการกระทำผิด บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการ จัดการบัญชีผู้ใช้ และเตรียมการดูแล รวมถึงเพื่อจัดการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการและการจัดการบริหารธุรกิจของ บริษัทฯ (iv) การตลาด: บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการติดต่อในอนาคตโดยมีวัตถุประสง ค์ด้านการตลาดและโฆษณา ประกอบไปด้วยการดำเนินการต่างๆเหล่านี้อย่างไม่จำกัด สำหรับแจ้งให้ทราบถึงบริการหรือข้อมูลที่ท่านอาจสนใจ เพื่อพัฒนาและผลิตสื่อโฆษณา สื่อการตลาด และจัดเตรียมสื่อต่างๆส่งให้ท่าน แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่บริษัทฯคิดว่าเกี่ยวกับท่าน ทั้งในขณะใช้บริการและไม่ใช้บริการ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการควรทราบว่าบริษัทฯอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับมาหรือที่ได้รวบรวมมาเกี่ยวกั บผู้ใช้บริการ (รวมทั้งที่ได้รับมาจากการลงทะเบียน) โดยเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงการนำไปใช้เพื่อการต่างๆดังนี้ได้กล่าวมาแล้ว หากบริษัทฯมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปในทางที่ไม่สอดคล้อ งกับนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบก่อนนำไปใช้หรือขณะที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือมิเช่นนั้นบริษัทฯจะขออนุญาตจากท่านหลังจากเก็บข้อมูลแล้วก่อนที่จะนำข้อ มูลนั้นไปใช้

2.2 ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล

เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลนี้มิได้ระบุตัวตนของท่าน บริษัทฯจึงสามารถนำมาใช้ทุกวัตถุประสงค์ ตราบที่ไม่ขัดกับกฎหมาย


3. การเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทฯรวบรวม

3.1. ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯมิได้ทำธุรกิจขายข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯถือว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสัมพันธ์กับท่า น ดังนั้นบริษัทฯไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้บุคคลอื่น รวมถึงผู้ที่จัดทำโฆษณาให้บุคคลอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่บริษัทฯจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่นโดยมิ ได้บอกกล่าว ดังนี้ (i) การโอนถ่ายธุรกิจ: ขณะที่บริษัทฯพัฒนาธุรกิจบริษัทฯอาจขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินในกรณีทาง ธุรกิจ รวบรวมธุรกิจปรับองค์กรใหม่ เลิกบริษัทหรืออื่นๆในทำนองนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนถ่าย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่านรับรู้และยินยอมให้ผู้รับช่วงหรือผู้ที่ได้ซื้อกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ มีสิทธิหรือครอบครองข้อมูลส่วนตัวของท่านและข้อมูลอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ii) บริษัทสาขา บริษัทในเครือ หรือกิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน: บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับสาขา บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วนของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สาขา บริษัทในเครือของบริษัทฯ และหุ้นส่วนของบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (iii) ตัวแทนที่ปรึกษาและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง: เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ บางครั้งบริษัทฯต้องใช้บริษัทอื่นในการดำเนินงานบางอย่างแทนบริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่อยู่ส่งจดหมาย ซื้อขายสินค้า ป้องกันการหลอกลวงรักษาฐานข้อมูล และจัดการเรื่องชำระเงิน เมื่อบริษัทฯใช้บริษัทอื่นทำหน้าที่แทน บริษัทฯอาจให้ข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสมควร (iv) Facebook หรือการเชื่อมต่ออื่นๆกับบุคคลอื่น: ท่านสามารถเชื่อมต่อบัญชีบริษัทฯของท่านกับบัญชีของท่านในบริการอื่นๆ เช่น Facebook โดยที่บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูล เปิดเผย โอนถ่าย และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านที่มีกับผู้ให้บริการอื่นๆ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น หากท่านเชื่อมต่อกับ Facebook บริษัทฯจะเก็บข้อมูล Facebook ID ชื่อตัว ชื่อสกุล อีเมล์ สถานที่ตั้ง รายชื่อเพื่อน และรูปโปรไฟล์ และจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Facebook ของท่านเพื่อจะช่วยในการทำงานของระบบให้บริการของบริษัทฯ เช่น แนะนำเพื่อนใน Facebook ของท่านทราบ (v) ความจำเป็นทางกฎหมาย: บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากได้รับ คำสั่งทางกฎหมาย (รวมถึงการปฏิบัติตามหมายศาล หรือ คำขอจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่จำกัด) หรือกระทำไปโดยเชื่อว่าจำเป็นต้อง (1) ทำตามข้อบังคับกฎหมาย (2) ปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินทั้งของบริษัทฯและบุคคลอื่น (3) ป้องกัน ตรวจสอบ หรือหาตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ (4) ดำเนินการอย่างทันทีทันใดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณะชนหรือของ ผู้ใช้ที่ใช้บริการของบริษัทฯ (5) ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

3.2 ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัว

เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลไม่อาจระบุตัวตนของท่านได้ บริษัทฯจึงสามารถเปิดเผย โอนถ่ายหรือแชร์ ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลได้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่ไม่ขัดกับกฎหมาย


4. จำกัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจเลือกที่จะใช้บริการโดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือจำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัว ของท่าน หากท่านเลือกที่จะไม่ให้หรือจำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านอาจถูกจำกัดการบริการบางอย่างในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น หากต้องการสร้างบัญชี ชื่อ อีเมล์แอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เป็นข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องให้กับทางเว็บไซต์

5. ข้อจำกัดความคุ้มครอง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯรวบรวมโดยวิธี อื่นนอกจากการรวบรวมบริการผ่านเว็บไซต์ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่บริษัทฯไม่ได้ร้องขอแต่ท่ านให้ไว้กับบริษัทฯ ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือ ผู้เยี่ยมชมโดยผ่านเว็บไซต์บริการหรือผ่านช่องทางอื่นๆ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ลงไว้ในส่วนที่เป็นบริการสาธารณะของเ ว็บไซต์ เช่น กระดานข่าว ความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ จดหมายเรียกร้องหรือจดหมายแสดงความต้องการ และข้อมูลอื่นๆที่ให้ไว้เอง (โดยรวมเรียกว่า "ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอ") ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอนี้ถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและบริษัทฯสามารถทำสำเนา นำไปใช้ เปิดเผย เผยแพร่ และทำประโยชน์จากข้อมูลที่ไม่ได้ขอเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อกำหนด

6. การเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะการให้บริการในเว็บไซต์ บริการอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่อยู่ในความควบคุมดูแลของบริ ษัทฯ ("เว็บไซต์ของบุคคลอื่น") นโยบายและกระบวนการต่างๆที่อธิบายไว้ในที่นี้ไม่อาจนำไปใช้กับเว็บไซต์ของบุ คคลอื่นได้ ลิงค์จากเว็บไซต์บริการของบริษัทฯมิได้ระบุว่าบริษัทฯรับรองหรือได้ตรวจสอบเว็บ ไซต์ของบุคคลอื่น ขอแนะนำให้ท่านติดต่อเว็บไซต์ต่างๆโดยตรงเพื่อศึกษาข้อมูลนโยบายความเป็นส่ วนตัวของแต่ละเว็บไซต์

7. การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเอง หรืออาจเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งดูแลบริหารโดยบริษัทในเครือ ตัวแทน หุ้นส่วนบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการ บริษัทฯดำเนินการตามขั้นตอนที่เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ได้จ ากเว็บไซต์บริการ มิให้หาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต ถูกเปิดเผยโดยความประมาท ถูกเปลี่ยนแปลง และถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม ท่านควรระลึกไว้เสมอว่าไม่มีการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือทางอีเมล์ใดๆที่ ได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์หรือไม่ผิดพลาด กล่าวคือ อีเมล์ที่ส่งถึงหรือส่งจากเว็บไซต์บริการของบริษัทฯ ไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้ ดังนั้น ท่านควรพิจารณาให้รอบคอบว่าข้อมูลใดควรส่งให้บริษัทฯผ่านทางอีเมล์

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การให้บริการและธุรกิจของบริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้นบริษัทฯอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความเหมาะสม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใดๆ และในการลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแล้วในเว็บไซต์ของบริษั ทฯ โปรดอ่านนโยบายนี้เป็นระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ก็ตาม การใช้บริการอย่างต่อเนื่องของท่านหลังจากที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายค วามเป็นส่วนตัวแล้วให้ถือว่าท่านยินยอมตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตั วฉบับปรับปรุงแล้ว

9. การเข้าถึงข้อมูล

ผู้ใช้สามารถติดต่อบริษัทฯโดยตรงเพื่อขอปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลได้ บริษัทฯจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อตอบความต้องการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่ว นบุคคลภายใน 30 วัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯอาจปฏิเสธข้อเรียกร้องที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม (เช่น เรียกร้องการเข้าถึงระบบข้อมูลอย่างไม่สมสัดส่วนหรือเรียกร้องเพื่อต้องการเปลี่ยน แปลงระบบข้อมูลของบริษัทฯ) ไม่สามารถนำมาใช้งานจริงได้ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง (เช่น เรียกร้องซ้ำซ้อน เรียกร้องโดยแฝงเจตนาที่ไม่ดี เรียกร้องในเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงข้อมูลบุคคลอื่น)

10. การเก็บรักษาและการลบทิ้ง
บริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบที่ท่านยังใช้บริการของบริ ษัทฯอยู่ ท่านอาจปิดบัญชีได้โดยติดต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ต่ออีกระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎ หมายอนุญาต ถึงแม้บริษัทฯลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ข้อมูลอาจหลงเหลืออยู่ในส่วนของข้อมูลสำรองหรือสื่อที่เก็บไว้แบบถาวรและอาจอ ยู่ในระบบข้อมูลอื่นหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อบริษัทฯ

support.my@ookbee.com

Tel: 012-2043911